Algemene voorwaarden

Net zoals in liefdesrelaties, is het in een zakelijke relatie ook belangrijk dat de afspraken duidelijk zijn. Hieronder hebben we opgeschreven met welke afspraken je akkoord gaat zodra je onze diensten afneemt. Als je hier vragen over hebt, kun je ons altijd bereiken via mail@maudnooitgedagt.nl.

1. Voor wie gelden deze algemene voorwaarden?

Zodra je diensten afneemt bij Maud Nooitgedagt (Kamer van Koophandel nummer 81800703) gelden deze voorwaarden. Wanneer je een formulier invult op onze site ga je met deze algemene voorwaarden akkoord, ook in onze afspraakbevestiging wordt er verwezen naar deze algemene voorwaarden.

2. Uitleg van de termen die we in deze algemene voorwaarden gebruiken

a. Behandelaar: een van de bij Maud Nooitgedagt – relatietherapie aangesloten behandelaren

b. Cliënt: een persoon of een bedrijf die diensten afneemt bij Maud Nooitgedagt – relatietherapie.

c. Overeenkomst: een afspraak die is aangegaan tussen Maud Nooitgedagt en de Cliënt. In verreweg de meeste gevallen werken we per sessie. De overeenkomst is dan de afspraak dat we elkaar ontmoeten op de overeengekomen datum en tijd. We streven er naar om deze afspraken schriftelijk vast te leggen doormiddel van een afspraakbevestiging of uitnodiging vanuit de agenda van de Behandelaar. Wanneer we dit niet doen, telt de mondelinge afspraak echter ook als een overeenkomst.

3. Wat mag je van ons verwachten bij het uitvoeren van de overeenkomst

a. De Behandelaar zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de verschillende beroepscodes uitoefenen.

b. De Behandelaar heeft een inspanningsverplichting jegens de Cliënt; nooit een resultaatverplichting.

c. De praktische uitvoering van de overeenkomst bestaat uit het voeren van gesprekken.

d. De diensten worden geleverd op de locatie waar Behandelaar gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.

e. De overeenkomst kan zowel door Cliënt als door Behandelaar beëindigd worden 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Het is niet nodig om hier een reden bij te geven. Een beëindiging dient schriftelijk, telefonisch of per e-mail plaats te vinden.

f. De behandelaar kan aangeven wanneer hij of zij denkt dat een opdracht afgerond is, maar zal door nooit formele afspraken over maken.

g. Als Behandelaar Cliënt doorverwijst naar (een) andere behandelaar(s) is Behandelaar niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. De Cliënt beslist zelf of hij of zij ingaat op de suggestie van de Behandelaar.

h. Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van Cliënt bestaan om openstaande rekeningen te voldoen. Als je je te laat afgemeld hebt voor een gesprek, blijft het ook je verplichting om deze facturen te voldoen.

4. Tarieven

a. Alle tarieven worden vermeld in de door Behandelaar aan Cliënt aangeboden offerte of zijn te zien op de website.

b. De tarieven van therapien zijn vrijgesteld van btw, de coaching tarieven zijn niet vrijgesteld van btw.

c. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar

d. De tarieven gelden voor de tijd die voor de afspraak is vrij gemaakt. Wanneer de behandeling eerder klaar is, wordt de overgebleven tijd niet in korting gebracht op de factuur.

5. Betalingsvoorwaarden

a. De Cliënt draagt er zorg voor dat de NAW gegevens die nodig zijn om de factuur op te maken, binnen 7 dagen na het eerste verzoek aan Maud Nooitgedagt worden verstrekt.

b. Betalingen dienen door Cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur te worden betaald tenzij anders overeengekomen.

c. Bij niet tijdige betaling is Cliënt van rechtswege in verzuim. Behandelaar stuurt dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Wij gebruiken hiervoor www.mensincasso.nl, een bureau dat we specifiek hebben geselecteerd op een menselijke manier van werken. De incassokosten zijn in dit geval voor de Cliënt.

6. Afspraken verzetten/afzeggen

a. Behandelaar behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Behandelaar, die de Behandelaar niet kon voorzien), waardoor Behandelaar zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

b. Bij afzeggingen of verzetten van gesprekken, door Cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht bij de Cliënt.

7. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

a. De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de Behandelaar als de Cliënt. Echter, als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Behandelaar om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.

b. Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Behandelaar en de Cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich er van bewust te zijn dat email, whatsapp etc. door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. We raden je dan ook aan om strikt persoonlijke zaken alleen in de gesprekskamer te bespreken.

8. Aansprakelijkheid

a. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen of handelingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg of na gesprekken met de Behandelaar.

b. Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade.

c. Als Behandelaar aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de sessie waar deze betrekking op heeft en in ieder geval tot het bedrag van de door de assuradeur van Behandelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

d. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Cliënt en Behandelaar gezamenlijk doorbrengen als daarna.

9. Klachtenprocedure en overige bepalingen

a. We staan altijd open voor feedback en vragen daar ook specifiek na aan het eind van elke sessie. Wanneer je op een later moment nog een klacht hebt, horen we daar ook graag van. We vragen je in dit geval de klacht zo uitgebreid mogelijk op papier te zetten. Wij nemen deze klachten serieus en komen zo snel mogelijk bij je terug. De weinige keren dat dit is gebeurd, zijn we hier altijd nog uitgekomen.

b. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig de regeling in artikel 12a kan Cliënt gebruik maken van de Klacht- en Tuchtrecht regeling van de Nederlandse vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (www.nvrg.nl).

c. Behandelaar maakt gebruik van verschillende therapeuten. Cliënt dient voor een klacht altijd de therapeut die de behandeling doet aan te spreken.

10. Aantekeningen en (bijzondere) Persoonsgegevens

a. Cliënt is zich ervan bewust dat Behandelaar bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van Cliënt nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. Behandelaar maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de therapiesessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste therapiesessie . Cliënt geeft Behandelaar door het accepteren van de offerte of het aangaan van een overeenkomst hier uitdrukkelijk toestemming voor.

b. Cliënt geeft tevens toestemming aan Behandelaar om aantekeningen te vernietigen na het laatste (ingeplande) gesprek tussen partijen.

c. Het privacy statement van Behandelaar is van toepassing op deze overeenkomst. Het privacy statement is te vinden op: maudnooitgedagt.nl/privacy/

d. Informatie naar derden is alleen mogelijk met Cliënt ’s toestemming. Mocht Cliënt informatie willen delen met diens huisarts dan is het gebruikelijk dat de Behandelaar de huisarts een (korte) brief schrijft over de start en behandeling.

11. Geen Crisisdienst

Behandelaar heeft geen crisisdienst. In geval van crisis en Cliënt geen contact kan krijgen met Behandelaar dan dient Cliënt contact op te nemen met Cliënt ‘s huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).

12. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Bij een verlenging zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing.

13. Toepasselijk recht

Op de door Behandelaar gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit aangegane overeenkomsten en verrichte diensten of leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.