Privacy

Privacy is voor ons een belangrijke voorwaarde om tot een gesprek te komen. Als je er niet op vertrouwd vrijuit te kunnen praten, is het onmogelijk om tot een goede behandeling te komen. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig met jouw privacy om. Op deze pagina staat beschreven hoe we met de privacy van onze websitebezoekers omgaan en de privacy van onze cliënten.

Privacy website bezoek (incl cookies)

Bij het bezoeken van de website https://www.maudnooitgedagt.nl/ worden je persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In het privacy statement vertellen we welke gegevens we verwerken en wat we met die gegevens doen.

Persoonsgegevens worden door Maud Nooitgedagt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden;
  • Het versturen van verdere informatie wanneer u daartoe een verzoek doet;
  • marketingdoeleinden;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Voornaam;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De partijen waar wij gebruik van maken zijn:

DoubleClick Cookie: Google gebruikt cookies om advertenties op onze Website te tonen. Google’s gebruik van DoubleClick cookie geeft hun gebruikers de gelegenheid om advertenties te tonen gebaseerd op de interesses van hun bezoekers. U kunt zich afmelden voor het gebruik van DoubleClick Cookie door de Google Ads Settings pagina te bezoeken.

Maudnooitgedagt.nl gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Bewaartermijn

Maudnooitgedagt.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Maud Nooitgedagt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht aan een andere partij. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Ook kun je een klacht indienen bij de NVRG via de link https://www.nvrg.nl/klachten/.

Privacy Reglement Cliënten

Dit reglement is van toepassing binnen Maudnooitgedagt.nl en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten die bij Maud Nooitgedagt onder (relatie)therapie volgen.

Begripsbepalingen
Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de toezichthoudende autoriteit, de onafhankelijke instantie die erover waakt dat persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en zo nodig sancties kan opleggen als dat niet gebeurt.

AVG: Algemene Verordening voor Gegevensbescherming, de Europese privacywet.

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, meestal de cliënt, of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger.

Derde: elke persoon of instantie die geen betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of een persoon is die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG): functionaris die door de zorgaanbieder is aangesteld voor het informeren en adviseren over en het toezicht houden op de toepassing en naleving van de AVG en andere gegevensbeschermingsbepalingen.

Geautomatiseerde profilering: een vorm van het automatisch verwerken van persoonsgegevens waarbij u ingedeeld wordt in een bepaalde categorie van personen.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon „de betrokkene”.

Verwerking: een handeling die wordt uitgevoerd met gegevens. Zoals bijvoorbeeld inzien, vastleggen, wijzigen of verzenden.

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Het belangrijkste doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door Maud Nooitgedagt is het aanmaken en bijhouden van een dossier ter ondersteuning (en financiële afhandeling) van uw behandeling. Het bijhouden van een dossier is noodzakelijk voor de juiste uitvoering van uw behandeling.

Wij gebruiken de gegevens uit het dossier om de kwaliteit van onze zorg te meten. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van onze behandelingen verbeteren. Om deze reden meten wij de tevredenheid van onze cliënten over onze zorg continu. Maud Nooitgedagt hecht veel waarde aan de wetenschappelijke onderbouwing van haar behandelmethodes en voert daarom zelf onderzoek uit. Hiervoor gebruiken we gegevens die we tijdens de behandeling van onze cliënten verzamelen. Voordat gegevens worden gebruikt voor een dergelijk onderzoek, worden deze gegevens zorgvuldig geanonimiseerd.

Anonimiseren zorgt ervoor dat niet meer te achterhalen is dat de gegevens over jou gaan.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstellingen. Zonder jouw toestemming worden er geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in dit reglement aangegeven.

Geheimhoudingsplicht medewerkers 

Alle medewerkers van Maudnooitgedagt.nl hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij hebben verklaard geen informatie
over cliënten naar buiten te zullen brengen, tenzij jij hen daarvoor toestemming hebt verleend of wanneer zij hiertoe door de wet of een rechter verplicht worden gesteld.

Gegevensverwerking door andere bedrijven (verwerkers)

Sommige verwerkingen van gegevens worden door Maud Nooitgedagt uitbesteed aan externe partijen, dit zijn zogenaamde “verwerkers”. Daarvoor verstrekt Maud Nooitgedagt (persoons)gegevens aan deze verwerkers. Dit gebeurt voor kwaliteitsdoeleinden en in het kader van de financiële afhandeling.

Ook wanneer Maud Nooitgedagt persoonsgegevens aan een verwerker verstrekt, blijft Maud Nooitgedagt verantwoordelijk voor deze gegevens.
Maud Nooitgedagt sluit met iedere verwerker een verwerkersovereenkomst af om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij deze verwerker goed beveiligd zijn.

Recht op informatie
Je hebt recht op duidelijke informatie over de behandeling bij Maud Nooitgedagt. Deze informatie vindt je op onze website. Ook zal je therapeut je mondeling informeren.

Recht op verwijdering van de gegevens

Maud Nooitgedagt bewaart persoonsgegevens gedurende 5 jaar. Na verstrijken van deze bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. Wanneer je wenst dat je dossier vóór deze datum vernietigd wordt, kun je hiervoor per e-mail een verzoek indienen via het mail adres mail@maudnooitgedagt.nl. Wij zorgen dat je dossier dan binnen één maand vernietigd wordt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een verzoek om vernietiging kan niet worden ingewilligd wanneer het dossier informatie bevat waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan uzelf. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een klacht hebt ingediend en deze nog niet is afgewikkeld.

Verstrekken van informatie aan derden

Voordat wij informatie over je relatietherapie delen met anderen zal de relatietherapeut vragen hier toestemming voor te geven. Hierbij vertelt de relatietherapeut welke informatie hij of zij zal gaan verstrekken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een kort verslag van de therapie die we aan je huisarts sturen.

Maud Nooitgedagt is verantwoordelijk voor het privacybeleid van Maudnooitgedagt.nl. Wanneer je vragen of klachten hebt, is hij te bereiken op mail@maudnooitgedagt.nl.